Informatievoorziening

Informatievoorziening

Kunt u uw gemeenteraad informeren of u het huidige jaar kunt afronden binnen budget?

Kunt u een enigszins betrouwbare begroting maken voor volgend jaar?

De informatievoorziening over de gedecentraliseerde taken was vanuit het Rijk onvolledig en op onderdelen onjuist.

De informatievoorziening van de gemeente is afhankelijk van gegevensuitwisseling met externe organisaties zoals Rijk, aanbieders en het CAK. U moet deze gegevens verbinden om te komen tot ramingen, rapportages en analyses. Het is niet de vraag of u deze koppeling kwalitatief realiseert, het is de vraag hoe u dit aanpakt.

 

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Zijn er maatregelen gedefinieerd die passen bij de inherente risico’s van het door u gekozen bekostigingsmodel?

Wanneer u kiest voor een instellingssubsidie als wijze van financiering brengt dit het risico van wachtlijsten met zich mee. Welke maatregelen heeft u genomen om dit risico te beheersen?

Uiteindelijk krijgt men wat men beloont.

Optimale processen

Optimale processen

Welk bekostigingsmodel wordt gehanteerd?

Sluiten uw processen (ook tussen de gemeenten uw partners) hierop aan?

De term ‘administratieve organisatie’ kent in het Engels geen equivalent. Gemeenten hebben de processen over het algemeen goed beschreven. Wij durven de stelling aan dat veel processen niet passend zijn bij het gekozen besturingsparadigma. Ook vragen wij ons af of de kritische processen daarbinnen consequent worden toegepast.

Daarnaast is het de vraag hoe u afdwingt dat de externe organisaties voldoen aan uw processen.

Effectiviteit

Effectiviteit

Werkt uw gemeente met doelrealisatie?

In welke mate voldoen uw processen eraan om dit uit te voeren, te monitoren en daarop te sturen?

Is bekend welke behoefte inwoners hebben met betrekking tot de PGB?

Sluit het aanbod hier op aan?

De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn, maar met een zeilboot is het onmogelijk tegen de wind in te varen. Binnen de context is het dus essentieel om flexibel en klantgericht de beschikbare middelen in te zetten. U heeft strikte en economisch voordelige afspraken gemaakt met een aantal aanbieders, waardoor het aanbod beperkt is en burgers niet meer voldoende keuzevrijheid hebben.

Hoe gaat u om met vroegsignallering en preventief werken in relatie tot privacy? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een 17 jarige schoolverlater van een VSO/PrO school die leerplichtig maar op geen enkele school meer terecht kan ter voorkoming van een uitkering?