SodaConsult

SodaConsult werkt aan de verbetering van de kwaliteit van sturing en beheersing binnen het sociaal domein. We helpen een praktische vertaling te maken van het beleid naar de praktijk ten aanzien van gegevensbeheer, informatievoorziening en processen. Hiermee helpen we gemeenten in control te komen op het gebied van het 3D takenpakket.

Wij denken dat het beter kan. Dat gaat over een betere sturing en beheersing van de zorg, door betere afspraken met partners, betere processen en een hogere kwaliteit van gegevensbestanden.

Vanuit onze ervaring bij de regio’s Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek Waterland, Haaglanden, Hart van Brabant, Alkmaar en diverse gemeenten hebben we een gestandaardiseerde aanpak ontwikkeld. Deze aanpak is bewezen effectief. We kunnen hiermee in beperkte tijd voorspelbare en waardevolle resultaten opleveren.

Probleemstelling

Vanuit onze contacten in het land hebben we gemerkt dat gemeenten tegen gelijksoortige problemen aanlopen. Een aantal prikkelende vragen:

Informatievoorziening

Informatievoorziening

Kunt u uw gemeenteraad informeren of u het huidige jaar kunt afronden binnen budget?

Kunt u een enigszins betrouwbare begroting maken voor volgend jaar?

De informatievoorziening over de gedecentraliseerde taken was vanuit het Rijk onvolledig en op onderdelen onjuist.

De informatievoorziening van de gemeente is afhankelijk van gegevensuitwisseling met externe organisaties zoals Rijk, aanbieders en het CAK. U moet deze gegevens verbinden om te komen tot ramingen, rapportages en analyses. Het is niet de vraag of u deze koppeling kwalitatief realiseert, het is de vraag hoe u dit aanpakt.

 

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Zijn er maatregelen gedefinieerd die passen bij de inherente risico’s van het door u gekozen bekostigingsmodel?

Wanneer u kiest voor een instellingssubsidie als wijze van financiering brengt dit het risico van wachtlijsten met zich mee. Welke maatregelen heeft u genomen om dit risico te beheersen?

Uiteindelijk krijgt men wat men beloont.

Optimale processen

Optimale processen

Welk bekostigingsmodel wordt gehanteerd?

Sluiten uw processen (ook tussen de gemeenten uw partners) hierop aan?

De term ‘administratieve organisatie’ kent in het Engels geen equivalent. Gemeenten hebben de processen over het algemeen goed beschreven. Wij durven de stelling aan dat veel processen niet passend zijn bij het gekozen besturingsparadigma. Ook vragen wij ons af of de kritische processen daarbinnen consequent worden toegepast.

Daarnaast is het de vraag hoe u afdwingt dat de externe organisaties voldoen aan uw processen.

Effectiviteit

Effectiviteit

Werkt uw gemeente met doelrealisatie?

In welke mate voldoen uw processen eraan om dit uit te voeren, te monitoren en daarop te sturen?

Is bekend welke behoefte inwoners hebben met betrekking tot de PGB?

Sluit het aanbod hier op aan?

De kortste verbinding tussen twee punten is een rechte lijn, maar met een zeilboot is het onmogelijk tegen de wind in te varen. Binnen de context is het dus essentieel om flexibel en klantgericht de beschikbare middelen in te zetten. U heeft strikte en economisch voordelige afspraken gemaakt met een aantal aanbieders, waardoor het aanbod beperkt is en burgers niet meer voldoende keuzevrijheid hebben.

Hoe gaat u om met vroegsignallering en preventief werken in relatie tot privacy? Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een 17 jarige schoolverlater van een VSO/PrO school die leerplichtig maar op geen enkele school meer terecht kan ter voorkoming van een uitkering?

Dienstverlening

U bent als gemeente zelf verantwoordelijk voor het maken van keuzes over de wijze van bekostigen, doelen en de mate van vertrouwen waarmee u te werk wilt gaan. U heeft te maken met een politiek bestuur een gemeenteraad en een college die daarin kaderstellend zijn. Wij helpen u om binnen de gestelde kaders deze doelstellingen te realiseren.

Onze Visie

Onze Visie

Het is onze visie dat gemeenten in een leerproces moeten raken om de zorg aan hun inwoners continu te verbeteren. Dit betekent dat gemeenten de managementcyclus volledig moeten (kunnen) doorlopen.

Gemeenten moeten zelf hun beleid vaststellen, wij ondersteunen bij de optimalisering van de processen, de uitvoering en continue en consistente nakoming van die processen en de rapportage over de uitvoering en evaluatie.

Aanbod

Aanbod

Wij richten ons op verbeteringen voor gemeenten op relatief korte termijn. Bijvoorbeeld 2 tot 4 maanden. Daarbij is ons uitgangspunt dat de visie, strategie, bekostigingsmodel en rolverdeling van gemeenten en partners voldoende bekend is. Onze aanpak richt zich op de verbetering op operationeel niveau: verbetering van processen, gegevens(bestanden) en de informatievoorziening.

Ons product, het administratieprotocol, wordt hiervoor veel ingezet. Hierin maken we een concrete vertaling van het beleid naar administratieve afspraken voor gemeenten en jeugdhulp- of WMO-aanbieders. Dit verkort de implementatie van nieuwe processen, voorkomt veel herstelwerk en resulteert in een breed draagvlak bij alle betrokkenen. Met onze ervaring kunnen we binnen enkele weken een administratieprotocol voor iedere gemeente of regio opstellen.

Aanpak

Aanpak

De kern van onze aanpak is dat uw strategie, mensen en processen en gegevensbestanden en informatievoorziening op elkaar moeten aansluiten.

 1. Door middel van interviews brengen wij uw strategie omtrent sturing en beheersing (van kwaliteit en omvang) van de zorg in kaart.
 2. Vervolgens onderzoeken wij beknopt  de processen die u hanteert en de mate waarin uw databases en informatievoorziening uw strategie te ondersteunen.
 3. Tot slot completeren via data analyse maximaal uw databases en stellen wij een 3D managementrapportage op.
Resultaat

Resultaat

Ons eindproduct zijn maximaal gevulde klantbestanden met klantgegevens, een gemotiveerd oordeel omtrent de volledigheid van de door u ontvangen declaraties en PGB betalingen, een gemotiveerd oordeel omtrent de volledigheid van de door u ontvangen eigen bijdragen, basis informatievoorziening omtrent aantallen klanten, de verstrekte zorg, het verloop van klanten, financiële prognoses en de mate van sturing door uw organisatie op de zorg. Tot slot geven wij een advies omtrent procesverbeteringen.

Signaallijsten en Cijferrapportages

 • Managementrapportage Jeugd en Wmo (over een gezamenlijk overeen te komen periode)
 • Op BSN en aanbieder niveau gedetailleerde lijsten met afwijkingen en risico’s
 • Totaaloverzicht van alle cliënten inclusief lacunes
 • Prognose voor realisatie van kosten
 • Specifieke aandacht voor DBC’s
 • Prognose voor opbrengsten

Maximaal volledige bestanden

 • Klant en declaratiebestanden

Advies en aanbevelingen

 • Proces verbeteringen: voorkomen toekomstige fouten
 • Reparatie bestaande fouten, bij interne en externe bronnen
 • Inzicht in risico’s en werking beheersmaatregelen

Team

Soda is in juni 2015 opgericht door Bart, Johan en Paul. Wij hebben vanaf begin 2014 tot medio 2015 samengewerkt in de regio Haaglanden op de decentralisatie van de zorg. Op het snijvlak van bedrijfsvoering, ICT en control hebben wij voor verschillende gemeenten in Haaglanden en het inkoopbureau gewerkt. Dat betekent dat wij processen hebben uitgewerkt en geïmplementeerd tussen gemeenten, de toegang en wijkteams, en het inkoopbureau, zorgaanbieders, het zorgkantoor, de sociale verzekeringsbank en het CAK.

Anne Stenekes

Anne Stenekes

 • Functioneel beheerder, Projectmanager
 • Expert op het gebied van systemen en processen in het sociaal domein
 • Suites4Sociaal Domein, Suite4Sociale Regie, ZorgNed, etc.
 • Diepgaande kennis van jeugdhulp, gemeentelijke processen en Jeugdhulp aanbieders
 • Netwerker, gedreven, resultaat gericht
 • e-mail: anne@sodaconsult.nl
Johan André de la Porte

Johan André de la Porte

 • Jarenlange ervaring in ICT en data analyse
 • Veel ervaring met opzetten van bedrijfsvoering
 • Diepgaande kennis van decentralisaties
 • Sterk analytisch en resultaat gericht
 • Gedreven en resultaatgerichte doorzetter
 • e-mail: Johan@SodaConsult.nl
 • telefoon: 06-19.32.66.17
 • LinkedIn
Bart Boschman

Bart Boschman

 • Jarenlange ervaring in sociaal domein
 • Diepgaande kennis 3-d decentralisaties
 • Sterk analytisch en resultaat gericht
 • Gedreven, energiek en communicatief sterk
 • Filosoof
 • e-mail: Bart@SodaConsult.nl
 • telefoon: 06-22.38.63.75
 • LinkedIn
Paul Janssen

Paul Janssen

 • Econometrist en Register Controller
 • Diepgaande kennis 3-d decentralisaties
 • Sterke financiële focus
 • Diplomatiek, gedreven en vasthoudend
 • e-mail: Paul@SodaConsult.nl
 • telefoon: 06-43.49.14.44
 • LinkedIn

Contact

Wilt u meer weten? Neem contact op met Paul, Bart of Johan.

U kunt ook mailen naar: info@SodaConsult.nl