Onze Visie

Onze Visie

Het is onze visie dat gemeenten in een leerproces moeten raken om de zorg aan hun inwoners continu te verbeteren. Dit betekent dat gemeenten de managementcyclus volledig moeten (kunnen) doorlopen.

Gemeenten moeten zelf hun beleid vaststellen, wij ondersteunen bij de optimalisering van de processen, de uitvoering en continue en consistente nakoming van die processen en de rapportage over de uitvoering en evaluatie.

Aanbod

Aanbod

Wij richten ons op verbeteringen voor gemeenten op relatief korte termijn. Bijvoorbeeld 2 tot 4 maanden. Daarbij is ons uitgangspunt dat de visie, strategie, bekostigingsmodel en rolverdeling van gemeenten en partners voldoende bekend is. Onze aanpak richt zich op de verbetering op operationeel niveau: verbetering van processen, gegevens(bestanden) en de informatievoorziening.

Ons product, het administratieprotocol, wordt hiervoor veel ingezet. Hierin maken we een concrete vertaling van het beleid naar administratieve afspraken voor gemeenten en jeugdhulp- of WMO-aanbieders. Dit verkort de implementatie van nieuwe processen, voorkomt veel herstelwerk en resulteert in een breed draagvlak bij alle betrokkenen. Met onze ervaring kunnen we binnen enkele weken een administratieprotocol voor iedere gemeente of regio opstellen.

Aanpak

Aanpak

De kern van onze aanpak is dat uw strategie, mensen en processen en gegevensbestanden en informatievoorziening op elkaar moeten aansluiten.

 1. Door middel van interviews brengen wij uw strategie omtrent sturing en beheersing (van kwaliteit en omvang) van de zorg in kaart.
 2. Vervolgens onderzoeken wij beknopt  de processen die u hanteert en de mate waarin uw databases en informatievoorziening uw strategie te ondersteunen.
 3. Tot slot completeren via data analyse maximaal uw databases en stellen wij een 3D managementrapportage op.
Resultaat

Resultaat

Ons eindproduct zijn maximaal gevulde klantbestanden met klantgegevens, een gemotiveerd oordeel omtrent de volledigheid van de door u ontvangen declaraties en PGB betalingen, een gemotiveerd oordeel omtrent de volledigheid van de door u ontvangen eigen bijdragen, basis informatievoorziening omtrent aantallen klanten, de verstrekte zorg, het verloop van klanten, financiële prognoses en de mate van sturing door uw organisatie op de zorg. Tot slot geven wij een advies omtrent procesverbeteringen.

Signaallijsten en Cijferrapportages

 • Managementrapportage Jeugd en Wmo (over een gezamenlijk overeen te komen periode)
 • Op BSN en aanbieder niveau gedetailleerde lijsten met afwijkingen en risico’s
 • Totaaloverzicht van alle cliënten inclusief lacunes
 • Prognose voor realisatie van kosten
 • Specifieke aandacht voor DBC’s
 • Prognose voor opbrengsten

Maximaal volledige bestanden

 • Klant en declaratiebestanden

Advies en aanbevelingen

 • Proces verbeteringen: voorkomen toekomstige fouten
 • Reparatie bestaande fouten, bij interne en externe bronnen
 • Inzicht in risico’s en werking beheersmaatregelen
Informatievoorziening

Informatievoorziening

Kunt u uw gemeenteraad informeren of u het huidige jaar kunt afronden binnen budget?

Kunt u een enigszins betrouwbare begroting maken voor volgend jaar?

De informatievoorziening over de gedecentraliseerde taken was vanuit het Rijk onvolledig en op onderdelen onjuist.

De informatievoorziening van de gemeente is afhankelijk van gegevensuitwisseling met externe organisaties zoals Rijk, aanbieders en het CAK. U moet deze gegevens verbinden om te komen tot ramingen, rapportages en analyses. Het is niet de vraag of u deze koppeling kwalitatief realiseert, het is de vraag hoe u dit aanpakt.

 

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Zijn er maatregelen gedefinieerd die passen bij de inherente risico’s van het door u gekozen bekostigingsmodel?

Wanneer u kiest voor een instellingssubsidie als wijze van financiering brengt dit het risico van wachtlijsten met zich mee. Welke maatregelen heeft u genomen om dit risico te beheersen?

Uiteindelijk krijgt men wat men beloont.

Optimale processen

Optimale processen

Welk bekostigingsmodel wordt gehanteerd?

Sluiten uw processen (ook tussen de gemeenten uw partners) hierop aan?

De term ‘administratieve organisatie’ kent in het Engels geen equivalent. Gemeenten hebben de processen over het algemeen goed beschreven. Wij durven de stelling aan dat veel processen niet passend zijn bij het gekozen besturingsparadigma. Ook vragen wij ons af of de kritische processen daarbinnen consequent worden toegepast.

Daarnaast is het de vraag hoe u afdwingt dat de externe organisaties voldoen aan uw processen.